General Data Protection Regulation (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů společností IPEK CORP. s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Infomace“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
 • Cílem těchto Informací je investorům a potenciálním investorům do dluhopisů (dále jednotlivě jako „Klient“ a společně jako „Klienti“) vydávaných společností IPEK CORP. s.r.o., se sídlem Kandertova 1131/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 065 38 975, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283923 („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.
 • Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

 


2. Zásady ochrany osobních údajů

 • Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
  • osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
  • osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
  • při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
  • osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
  • osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

 


3. Informace pro Klienty

Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

 • Správce osobních údajů
  • Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách .
 • Účely zpracovávání a jejich právní základ
  • Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
 1. řádného poskytování služeb Klientům,
 2. naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, a
 3. pro účely plnění smlouvy.
  • Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech v platném a účinném znění (dále jen „zákon o dluhopisech“).
  • Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, daňová rezidence, e-mail či číslo bankovního účtu Klienta.
 • Povinnost poskytnout osobní údaje
  • Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
  • Odmítne-li Klient sdělit osobní údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy, Společnost s ním do smluvního vztahu nevstoupí, a to z důvodu faktické nemožnosti řádného a včasného plnění svých smluvních závazků.
 • Archivační doba
  • Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.
 • Kategorie příjemců osobních údajů
  • Společnost může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí
  • Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Společnost standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 


4. Práva Klientů

 • Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
 • Právo na opravu nebo doplnění
  • Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
 • Právo na výmaz
  • Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
  • Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů.
 • Právo na omezení zpracování
  • V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  • Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.
 • Právo vznést námitku
  • Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.
 • Právo podat stížnost
  • Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 


5. Závěrečná ustanovení

 • Společnost je oprávněna Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
 • Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 29. 12. 2020.

 

V Praze dne 29.12.2020

 

Petra Klímová, jednatelka
Petra Klímová, jednatelka

 

 

 

 

 

 

Kompletní znění Informací ke zpracování osobních údajů v PDF ke stažení zde.